Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο πνευματικό –
πολιτιστικό με την επωνυμία «Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.». Η σφραγίδα
του Σωματείου έχει σχήμα ρόμβου και φέρει στην περιφέρεια την παραπάνω
επωνυμία, στο μέσο το έτος ιδρύσεως και σε κάθετη γραμμή τα αρχικά της ένωσης. Έδρα
του Σωματείου είναι η Αθήνα. 

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α)
Η συσπείρωση των Εκπαιδευτικών της Π.Ε. που επιθυμούν
να ασχοληθούν με θέματα πολιτισμού, με στόχο τη δημιουργική συμβολή στην
έρευνα, μελέτη και προώθηση θεμάτων της Π.Ε. που σχετίζονται με πολιτιστικά
γεγονότα.

β)  Η προώθηση της μορφωτικής
εκπολιτιστικής διάθεσης των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ)  Η πολύπλευρη και ουσιαστική
ενημέρωση των συναδέλφων για τα πολιτιστικά δρώμενα αλλά και για τα νέα
εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της Π.Ε., στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)  Η δημιουργία πνευματικού
κέντρου εκπαιδευτικών «Το σπίτι του δασκάλου», γραφείων ενημέρωσης και
ανταλλαγής πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι παραπάνω σκοποί του Σωματείου θα πραγματοποιηθούν με τα εξής μέσα:

α)   Με την ανάπτυξη στα μέλη
της ευρύτερης κοινωνικής συνείδησης και επίγνωση των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων των ανθρώπων του πνεύματος απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

β)   Με σεμινάρια, συζητήσεις,
διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, καθώς και με διάφορες άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

γ)   Με την έκδοση περιοδικού,
εντύπων ή άλλων εκδόσεων που θα παρουσιάσουν την όλη δραστηριότητα του
Σωματείου και θα ενημερώνουν τους νέους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας, πάνω σε
θέματα και προβλήματα.

δ) Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας όπως: 1) Βυζαντινής χορωδίας, 2)
Παραδοσιακών χορών, 3) Θεατρικού παιχνιδιού κ.ά.

ε)   Με τη συνεργασία άλλων
φορέων που η συνεργασία τους προσφέρεται για την επιδίωξη των σκοπών του
Σωματείου.

στ) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που συντελεί στην επίτευξη των σκοπών
του Σωματείου.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ
 

ΑΡΘΡΟ 4

Ενεργά μέλη του Σωματείου μπορούν
να γίνουν πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. καθώς και ειδικοτήτων που
εργάζονται στην Π.Ε. (μουσικοί, γυμναστές κλπ.)

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του
Δ.Σ. κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω
προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα εγγραφής λήγει μια
εβδομάδα προ των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα μέλη έχουν δικαίωμα:

α) Να μετέχουν στις γενικές
συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του Σωματείου, να
εκφράζονται ελεύθερα, να συντάσσουν προτάσεις και να τις υποβάλλουν σε αυτές.

β) Να εκλέγουν το Διοικητικό
Συμβούλιο και τα άλλα όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται σ’ αυτά.

γ) Να αποχωρούν του Σωματείου με
έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. περί διαγραφής από το μητρώο των μελών, αφού εκπληρώσουν
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις

β) Να ενεργούν σύμφωνα με το
καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ. για την
εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.

γ) Να προσέρχονται στις Γ.Σ. και
λοιπές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του σωματείου και να εκφράζουν ελεύθερα τη
γνώμη τους.

δ) Να συμμετέχουν ενεργά στις
δραστηριότητες με την προσωπική τους εργασία μέσα σε ένα από τα όργανα του
σωματείου ή με την τακτική προσωπική τους συμβολή σύμφωνα με πρόταση του Δ.Σ. ή
άλλου αρμόδιου οργάνου του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από
το μητρώο του σωματείου ύστερα από γραπτή δήλωσή του στο Δ.Σ. Χάνει την
ιδιότητα του μέλους εκείνος που καθυστερεί τη συνδρομή δύο ετών και εκείνος που
αντενεργεί στους σκοπούς του σωματείου και στις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

Η διαγραφή γίνεται με εισήγηση
του Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., μετά από προηγούμενη κλήση του μέλους σε
απολογία.

ΑΡΘΡΟ 8

Επίτιμα μέλη είναι δυνατό να
ανακηρυχθούν από τις Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ. άτομα που συμβάλλουν στην
πολιτιστική ανόρθωση και παρέμβαση στο χώρο της Π.Ε. Εγγράφονται σε ιδιαίτερο
βιβλίο, απαλλάσσονται από κάθε εισφορά ή οικονομική υποχρέωση και μετέχουν στις
Γ.Σ. χωρίς ψήφο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 9

Πόροι του σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών
και η ετήσια εισφορά (συνδρομή) των μελών που ορίζονται από τη Γ.Σ.

β) Έκτακτες εισφορές των μελών
προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών, για την καταβολή και το ύψος των οποίων
αποφασίζει επίσης η Γ.Σ.

γ) Τα έσοδα από την έκδοση
περιοδικού εντύπου του σωματείου ή άλλων εκδόσεων.

δ) Τα τυχόν έσοδα από την
οργάνωση εκπολιτιστικών εκδηλώσεων του σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10

Όργανα της ενώσεως είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που
είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και
την Εξελεγκτική Επιτροπή.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
που είναι το διοικητικό όργανο του σωματείου.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
που εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 11

Οι γενικές συνελεύσεις
διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Γενικές συνελεύσεις είναι δύο:

α) Η ετήσια που συγκαλείται από
το Δ.Σ. μετά τη συμπλήρωση ενός έτους θητείας από την εκλογή της με θέματα:

 • Ενημέρωση της Γ.Σ. για εργασίες του Δ.Σ.
 • Ισολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Δ.Σ.
 • Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους

β) Η Διετής Τακτική Συνέλευση που
τη συγκαλεί το Δ.Σ. στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας του με θέματα:

 • Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
 • Ταμιακός απολογισμός
 • Έκθεση διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου από
  την Εξελεγκτική Επιτροπή
 • Έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ. από μέλη του
  σωματείου
 • Έγκριση ή όχι των εργασιών του Δ.Σ.
 • Προτάσεις – εισηγήσεις
 • Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
συγκαλείται όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των
μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία ορίζουν και τα θέματα της
συζητήσεως. Στη δεύτερη περίπτωση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη
Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες το πολύ από την υποβολή της αιτήσεως. Ο
τρόπος και η διαδικασία σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. είναι ίδιος όπως και για
τακτική Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη,
πραγματοποιείται όταν βρίσκονται παρόντα το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων
μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. πραγματοποιείται την ίδια ημέρα της
επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και τα ίδια θέματα με
οποιαδήποτε μέλη.

Σε κάθε Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη
εκλέγεται Τριμελές Προεδρείο, που διευθύνει και τηρεί τα πρακτικά.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την
πλειοψηφία των παρόντων μελών με την ανάταση του χεριού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 13

Σε τακτική ή σε έκτακτη Γ.Σ. αν
παραστεί ανάγκη εκλέγονται το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία.
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που
φροντίζει για τη νόμιμη διεξαγωγή τους, τήρηση της τάξης, αποφασίζει για τις
ενστάσεις και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους. Τα τρία μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρό της. Αιτήσεις για υποψηφιότητες υποβάλλοντι από
τους ενδιαφερομένους. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. Για το Δ.Σ. εκλέγονται 7 μέλη
και 3 αναπληρωματικά. Για την Ε.Ε. εκλέγονται 3 μέλη και 2 αναπληρωματικά.

Κάθε ψηφοφόρος σταυρώνει μέχρι
επτά μέλη για το Δ.Σ. εκ του καταλόγου των υποψηφίων. Για την Ε.Ε. εκλέγονται
όσοι λάβουν περισσότερους ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 14

Μετά την εκλογή η Εφορευτική
Επιτροπή παραδίνει το εκλογικό υλικό στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, ο οποίος το
φυλάσσει για ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ. είναι επταμελές (7μελές).
Μέσα σε 5 ημέρες από της εκλογής συγκροτείται σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του
πλειοψηφίσαντος συμβούλου.

Εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη.

Το παλιό Δ.Σ. υποχρεώνεται να
παραδώσει στο νέο Δ.Σ. τη σφραγίδα, τα βιβλία, το ταμείο και όλο το αρχείο του
σωματείου. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως τακτικού μέλους του Δ.Σ.
γίνεται αναπλήρωση αυτού από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό
μέλος.

Σε περίπτωση παραιτήσεως της
πλειοψηφίας του Δ.Σ. και αδυναμίας να αναπληρωθεί από τα αναπληρωματικά μέλη,
αυτό θεωρείται ολόκληρο παραιτηθέν και διενεργούνται μέσα σε 15 ημέρες
αρχαιρεσίες σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ευθύνη και τη φροντίδα της Ε.Ε.
Το ίδιο γίνεται σε περίπτωση που ολόκληρο το Δ.Σ. εκπέσει με απόφαση έκτακτης
Γ.Σ. ή παραιτηθεί.

Σε περίπτωση παραιτήσεως τακτικού
μέλους του Δ.Σ. από τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. γίνεται εκλογή
μεταξύ των τακτικών μελών του Δ.Σ. για ανάδειξη άλλου μέλους στη θέση του
παραιτηθέντος.

Η παραίτηση υποβάλλεται γραπτά
στο Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να την κάνει δεκτή ή όχι μέσα σε 8 ημέρες.
Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, εφ’ όσον το Δ.Σ.  δεν πάρει θέση, η παραίτηση γίνεται αποδεκτή.

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί
ολόκληρο το Δ.Σ. να αναμορφωθεί με μυστική ψηφοφορία, εφόσον αυτή κριθεί
αναγκαία και την θελήσει η πλειοψηφία.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει
αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, αυτοδικαίως εκπίπτει
και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το
σωματείο βάση του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. Αποφασίζει για κάθε
θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 17

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια
φορά το 15θήμερο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και έκτακτα, όταν υπάρχει
λόγος, με πρόσκληση του προέδρου ή όταν το ζητήσουν έγγραφα τρεις από τους
συμβούλους, με γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα μέλη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 18

Ο Πρόεδρος συγκαλεί με το Γενικό
Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την
ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. και των Γ.Σ., εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε δικαστική ή διοικητική
αρχή. Φροντίζει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού, υπογράφει με το Γενικό
Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. όλα γενικά τα έγγραφα. Συντάσσει με το
Γενικό Γραμματέα το διοικητικό απολογισμό και με τον ταμία τον οικονομικό
απολογισμό του έτους. Τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνει σε όλες τις
αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την
ευθύνη των γραφείων, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τα βιβλία το σωματείου,
δηλαδή:

α) Το μητρώο των μελών του
σωματείου

β) Το βιβλίο πρακτικών
συνελεύσεων των Γ.Σ.

γ) Το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Συγκαλεί με τον Πρόεδρο την
ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο και
τα λοιπά μέλη τα πρακτικά του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει
αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο ταμίας εισπράττει τις συνδρομές
των μελών και κάθε άλλο έσοδο του σωματείου.

Καταθέτει τις εισπράξεις του
σωματείου σε μια από τις ελληνικές τράπεζες, μπορεί να διαχειρίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. κάποιο ποσό για τις έκτακτες ανάγκες του σωματείου. Συντάσσει με τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε
και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, οι οποίοι υποβάλλονται στην τακτική
Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Όταν απουσιάζει ο ταμίας αναπληρώνεται από ένα
μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Εξελεγτική Επιτροπή αποτελείται
από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση για διετή
θητεία, όπως το Δ.Σ. Ασκεί έλεγχο διοικητικό και οικονομικό στις πράξεις του
Δ.Σ.

Η Ε.Ε. ελέγχει και εποπτεύει το
Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στην Ε.Ε. τα βιβλία διοίκησης και
διαχείρισης εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ε.Ε. Η Ε.Ε. εκλέγει τον πρόεδρό της, ο
οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Συνεδριάζει μια φορά το εξάμηνο ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου και όταν προκύψει θέμα. Στο τέλος της διετίας, συντάσσει
έκθεση διοικητικού ελέγχου του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική
Συνέλευση. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους την Ε.Ε. αντικαθίσταται από το
αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 22

Οι επιτροπές εργασίας
συγκροτούνται από το Δ.Σ. για καλύτερη προώθηση του σκοπού του σωματείου.
Βοηθούν το Δ.Σ. στην υλοποίηση των αποφάσεών του. Εισηγούνται στο Δ.Σ. τον
προγραμματισμό του ειδικού έργου της για έγκριση. Για τη λειτουργία των
επιτροπών ευθύνεται το Δ.Σ. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορούν να οικειοποιούνται
τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και να ενεργούν χωρίς την έγκριση αυτού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 23

Το παρόν καταστατικό είναι δυνατό
να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό. Η
καταστατική αυτή Γ.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα τα μισά συν
ένα από τα ενεργά μέλη του σωματείου και η απόφαση να παρθεί από τα 2/3 των
παρόντων μελών με πλειοψηφία. Ειδικά για την τροποποίηση του σκοπού του
σωματείου ή τη διάλυσή του, χρειάζεται η παρουσία των ενεργών μελών και απόφαση
με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων. Η διάλυση του σωματείου πραγματοποιείται
αυτοδικαίως όταν τα μέλη παραμείνουν λιγότερα από δέκα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από
το παρόν καταστατικό καθορίζεται από τη Γ.Σ. Λεπτομέρειες που αφορούν θέματα
λειτουργικά και οργανωτικά μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του σωματείου που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη
Γ.Σ.

Μέχρι την έγκριση του παρόντος
καταστατικού το σωματείο διοικείται από προσωρινό επταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται
από τα ιδρυτικά του μέλη.

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση
του παρόντος καταστατικού το προσωρινό Δ.Σ. συγκαλεί Γ.Σ. για να εκλεγεί το
πρώτο Δ.Σ. και η πρώτη Ε.Ε.

Αθήνα 20 Αυγούστου 1996

 

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s